Szociális Alapú Juttatások

A felsorolt ösztöndíjak államilag támogatott, teljes idejű képzésben pályázhatóak és nyerhetőek el.

Elsősök kiegészítő Alaptámogatása

Az elsőéves hallgatók egyetemi tanulmányaik első szemeszterében nem részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ezért pályázhatnak az elsősök kiegészítő Alaptámogatására. Államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben vagy az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató pályázhat az ösztöndíjra. A pályázatokat minden év szeptemberében szükséges benyújtani a Hallgatói Pályázati Pontok egyikére.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. A pályázati űrlapot a Neptun rendszerben tölthetik ki és adhatják le a hallgatók minden szemeszter elején (szeptember, február). A kérvényt a tanulmányi rendszerből ki kell nyomtatni és a kitöltési útmutatóban meghatározott, megfelelő igazolásokkal együtt leadni a Hallgatói Pályázati Pontok egyikére.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan változása, romlása (baleset, haláleset a családban, gyermekszületés, házasságkötés, stb.), esetén igényelhető egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével. Igényléskor az űrlap mellé szükséges csatolni a váratlan változást igazoló dokumentumokat (pl.: halálesetkor a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, stb.) A pályázatokat minden hónap 10. napjáig szükséges benyújtani a Hallgatói Pályázati Pontra.

Esélyegyenlőségi pályázat

A pályázat célja, a szociálisan rászoruló hallgatók támogatása, azzal hogy a kollégiumi díjat a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata átvállalja. Az a hallgató nyújthatja be a pályázatot, aki kollégiumi felvételt nyert adott félévben, továbbá a pályázó hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, árva vagy családfenntartó. A pályázatot az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) bírálja el, az űrlapot a Hallgatói Pályázati Ponton lehet benyújtani.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akik a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton vesznek részt. Az ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (képzési helyétől) eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km. Az ösztöndíj legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás, a Hallgató Pályázati Pontok egyikére kell leadni.